• VT-3
 • VT-4
De Verteltas is een gedeponeerd handelsmerk.
Het Verteltasconcept is een door eigendomsrechten beschermde methodiek.
Alle rechten op intellectueel eigendom rondom de Verteltassen berusten uitsluitend bij de Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen.

Werken met Verteltassen gaat over een proces: het werken met ouders, het realiseren van ouderparticipatie en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.
Door dit proces creëer je voorwaarden die bijdragen aan taalontwikkeling en bevordering van leesplezier.
De Verteltas is onderdeel van een specifieke methode om ouder-betrokkenheid te combineren met taalontwikkeling.

De Verteltasmethode

De Verteltasmethode is een innovatieve methode die 4 belangrijke doelen met elkaar combineert: Taalontwikkeling van kind en ouder, Ouderparticipatie, Ouderbetrokkenheid en Leesbevordering.

De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal. De Verteltassen worden door ouders gemaakt en bedacht en met hun kinderen thuis en op school gebruikt.

Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met een schat aan aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de Verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind stimuleert. De inhoud van de Verteltas kan aangepast worden aan niveau, leeftijd, leerstijl en de visie van school.

 • Taal- en talentenontwikkeling van ouder en kind

  De Verteltassen bieden veel materialen aan en bieden mogelijkheden om op een speelse wijze de woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik van kind en ouder te bevorderen. Ouders krijgen tijdens bijeenkomsten een extra taalimpuls; met behulp van spelvormen worden ze uitgedaagd om hun taal te oefenen en uit te breiden.Ouders krijgen handvatten om op een interactieve manier met hun kind te spelen, leren en praten en zo ook, naast de taal, de talenten van hun kinderen te ontwikkelen.

 • Ouderparticipatie

  De Verteltasmethode biedt de mogelijkheid om ouders op een zeer laagdrempelige manier te laten participeren in activiteiten in de school en daarmee te betrekken bij het onderwijs aan hun kind.Ouders worden bij alle aspecten van de Verteltasmethode betrokken. Ze bedenken, maken, gebruiken en lenen de tassen. Er wordt bij het maken van de Verteltassen een beroep gedaan op de uiteenlopende kwaliteiten van ouders, waardoor iedere ouder zich kan vinden in één van de Verteltasactiviteiten. Ouders ontplooien zich en ontwikkelen hun talenten, sociale contacten worden versterkt en uitgebreid.

 • Ouderbetrokkenheid

  De Verteltassen bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren een doorgaande lijn van school naar huis. De Verteltas biedt ouders concreet, laagdrempelig, aantrekkelijk en verantwoord materiaal om de betrokkenheid bij hun kind thuis vorm te geven. Door het werken met de Verteltassen leren ouders de werkwijze en methodes van school kennen en gebruiken.

 • Leesbevordering

  Door de Verteltassen wordt de leesbeleving van kind en ouder gestimuleerd en geprikkeld. Kinderen ervaren boeken op een plezierige, uitdagende manier zodat kinderen worden gestimuleerd om meer te lezen en ouders om meer voor te lezen.