• VT-16
 • VT-15
“De Verteltassen zijn echt een visitekaartje voor onze school! Als je bij ons in de ouderkamer komt, zie je trotse moeders en vaders, oma’s, buurtgenoten, die samen iets prachtigs maken, elkaar leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. En dan hebben we het niet eens over de glunderende gezichten van de kinderen…”Schooldirecteur

Ons aanbod

Het aanbod van het Kenniscentrum Verteltassen wordt afgestemd aan de vraag van de instelling. Hieronder ons aanbod in een uitklapmenu.

Omdat alle trajecten op maat worden gemaakt zijn de kosten afhankelijk van de behoefte.
Mail of bel ons met uw specifieke vraag en we gaan samen de mogelijkheden bekijken die aansluiten bij uw behoeften. Op basis hiervan maken wij een persoonlijke offerte.

Doel De Verteltasmethodiek op een kwalitatieve manier implementeren en het proces begeleiden.

Duur traject Op maat, tussen 3 maanden en een jaar.

Inhoud en opbrengst Om op een (brede)school de Verteltasmethodiek op een kwalitatieve manier te implementeren voert het Kenniscentrum Verteltassen implementatietrajecten uit. De inzet van het Kenniscentrum is afhankelijk van de situatie en dus altijd op maat. De duur van de trajecten varieert tussen 3 maanden en een jaar. Het Kenniscentrum ondersteunt de school bij de implementatie van de Verteltassen, het integreren van de bijbehorende werkzaamheden in de dagelijkse praktijk en de evaluatie daarvan. De onderstaande componenten maken deel uit van iedere implementatie:

 • Startgesprek met de directie en een contactpersoon vanuit het team;
 • Workshop om het team te informeren, wensen te inventariseren, draagvlak te creëren, te bepalen op welke manier er ondersteuning vanuit het team gegeven kan worden;
 • Voorlichtingspresentatie om ouders te werven en enthousiasmeren;
 • Startworkshop voor ouders;
 • Begeleidingsbijeenkomsten op de werkvloer met de ouders;
 • Inwerken en coachen van de groep ouders en de contactpersoon van school op de Vertletasmethodiek;
 • Evaluatiebijeenkomst;
 • Startpakket en Handboek Verteltassen, bestaande uit praktische handreikingen en hulpmiddelen

Na afloop van het traject is de school voldoende toegerust om zelfstandig de Verteltasactiviteiten uit te voeren en vorm te geven.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Door middel van het werken met de verteltassen, ouders stimuleren om de Nederlandse taal te leren en hun betrokkenheid bij school te vergroten.

Inhoud en opbrengst De gemeente Amsterdam wil met het programma Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) ouders stimuleren om de Nederlandse taal te leren en hun betrokkenheid bij school te vergroten. De doelstellingen van Taal en Ouderbetrokkenheid:

 • het verbeteren van de taalvaardigheid van ouders;
 • het versterken van de onderlinge relatie ouder, kind en school;
 • het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie;
 • het voorbereiden van ouders op een vervolg richting participatie, vrijwilligerswerk of scholing.

Sinds 2010 verzorgt het Kenniscentrum Verteltassen met veel succes trajecten Taal en Ouderbetrokkenheid op scholen in Amsterdam. De Verteltasmethode biedt een praktische, laagdrempelige en plezierige manier om vorm te geven aan educatief partnerschap op scholen.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Een nieuwe impuls geven voor de voortzetting en verdieping van de Verteltasactiviteiten.

Duur Op maat.

Inhoud en opbrengst Dit opfristraject is voor scholen die al een tijdje met Verteltassen werken. Uit de praktijk van het werken met de Verteltassen ontstaat de behoefte aan een nieuwe impuls voor de voortzetting en verdieping van de projectactiviteiten. Om de activiteiten te continueren en de kwaliteit van de uitgevoerde projecten en bijbehorende producten hoog te houden verzorgt het Kenniscentrum Verteltassen opfristrajecten. Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral gekeken op welke wijze ouders en team de implementatie van de Verteltassen op hun school kunnen continueren en borgen, door hun kennis op te frissen en concrete vragen en knelpunten te bespreken. De onderwerpen die aan bod komen sluiten aan bij de wensen en behoeftes van de school. Bij de eerste bijeenkomst gaan we, met behulp van activerende werkvormen, deze behoeftes inventariseren. Dit vormt daarna de leidraad voor de inhoud van het traject. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: het verbeteren van het uitleensysteem, het inzetten van de Verteltassen in de klas en thuis, het uitbreiden van de inzet van ouders bij het werken met de Verteltassen, het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende materialen voor de Verteltassen enz.

Dit traject wordt op maat aangeboden. Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Verdiepen van het materiaal van de bestaande Verteltassen en het ontwikkelen van uitdagend en vernieuwend spelmateriaal voor de Verteltassen, passend bij de verschillende SLO ontwikkelingsgebieden van de voor- en vroegschool kinderen.

Duur Op maat. Tussen 10 en 15 bijeenkomsten.

Inhoud en opbrengst Het werken met de Verteltassen vereist regelmatig nieuwe input, opfrissing en inspiratie. Nieuwe ideeën en inzichten, ondersteund door o.a. uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen, hebben invloed op de samenstelling en inhoud van de Verteltassen en op de manier waarop met de Verteltassen gewerkt wordt. Tijdens dit traject gaan we samen met de ouders nieuwe ideeën bedenken, om uitdagend en vernieuwend spelmateriaal te ontwikkelen en te maken, passend bij de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen.
Tijdens de bijeenkomsten krijgen de ouders nieuwe input, worden knelpunten uit de praktijk behandeld en worden nieuwe inzichten geïmplementeerd.
Bij het startgesprek inventariseren we de wensen van de school. Deze wensen vormen de leidraad voor de invulling van het verdiepingstraject. Mogelijke invulling van het traject:

 • Ouders inspireren met nieuwe ideeën voor het materiaal in de Verteltassen en daarmee aan de slag gaan.
 • Bestaande Verteltassen vernieuwen en uitbreiden met materialen en spelletjes passend bij de verschillende SLO ontwikkelingsgebieden van de voor- en vroegschool kinderen.
 • De Verteltassen uitbreiden naar hogere groepen.
 • Eventuele knelpunten bij het werken met de Verteltassen uit de praktijk van de (voor)school bespreken en oplossen.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Het ontwikkelen en maken van Verkentassen. De Verkentas is het jongere zusje van de Verteltas. Verkentassen richten zich specifiek op de kennisgebieden: natuur, techniek en wetenschap, en op de 21e-eeuwse vaardigheden: creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Vanuit de brede visie op taal stimuleert de Verkentas bij de kinderen een ondernemende en nieuwsgierige houding.

Duur Op maat. Tussen 10 en 15 bijeenkomsten.

Inhoud en opbrengst Tijdens de bijeenkomsten worden samen met de ouders ideeën voor Verkentassen bedacht en ten uitvoer gebracht. De Verkentassen zijn gebaseerd op de principe van het ontdekkend leren. De Verkentassen dragen bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen.

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Hoe kunnen we kinderen optimaal voorbereiden op deze en toekomstige veranderingen? Wetenschap en techniek, creativiteit, probleemoplossend vermogen, onderzoeken en kritisch denken zijn van groot belang.Tijdens deze interactieve en speelse bijeenkomsten worden ouders geïnspireerd met nieuwe ideeën voor Verkentassen. Samen met ouders gaan we, rondom verschillende thema’s, ideeën verzamelen en bedenken. Met deze ideeën ontwikkelen en maken we eigen Verkentassen.

Door deelname aan deze bijeenkomsten raken ouders vertrouwd en oefenen ze met de nieuwe visie op leren.

De combinatie met taalontwikkeling en leesbevordering, principieel onderdeel van het Verteltasconcept, wordt behouden: alle opdrachten in de Verkentassen zijn gekoppeld aan een verhalend boek, een informatief boek en aan een thematische woordenschat.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Oudercursus “Plezier in taal met je kind”

Doel Vergroten van het rendement van het Verteltasmateriaal bij het gebruik door ouders en kind thuis.

Duur 4 bijeenkomsten

Inhoud en opbrengst De oudercursus is ontwikkeld door Onderwijsadviesbureau Sardes en het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met het Kenniscentrum Verteltassen. De cursus is gebaseerd op de principes van de Taallijn. De cursus is gericht op inzet van ouders bij het werken met Verteltassen thuis. Deze cursus kan elk jaar verzorgd worden De cursus leert ouders hoe ze de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren op een manier die past bij de wijze waarop de leerkracht dit op de (voor)school doet. De doorgaande lijn wordt bevorderd. In vier bijeenkomsten van een halve dag krijgen ouders informatie over interactief voorlezen, woordenschatontwikkeling, tweetaligheid, gesprekken voeren met kinderen en spelenderwijs leren. De ouders krijgen tips over het aanbieden van de Verteltas aan kinderen, zodat het rendement van het werken met de Verteltas wordt vergroot. In de cursus wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Er is tijdens de bijeenkomsten ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en voor onderwijs-, opvoed- en taalthema’s die door de ouders zelf aangedragen worden.

 • De cursus creëert voorwaarden voor een betere afstemming tussen (voor)school en thuissituatie.
 • De cursus bevordert onderwijsondersteunend gedrag bij ouders.
 • Tijdens de cursus leren ouders hoe ze de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren op een manier die past bij de werkwijze van de (voor)school.
 • Ouders krijgen handvatten om de woordenschat van hun kinderen te vergroten.
 • Ouders leren gesprekstechnieken om de taalproductie van hun kind te stimuleren, onder andere door het stellen van vragen en het geven van feedback.
 • Ouders leren interactief voorlezen met hun kind.
 • Aan het eind van de cursus kunnen ouders meer rendement halen uit het werken met de Verteltas met hun kind. Het contact met (voor)school en andere ouders wordt gestimuleerd door het doen van opdrachten tijdens en na de cursus.
 • Ouders krijgen inzicht in het belang van de communicatie met het kind, de taalontwikkeling van kinderen en het vergroten van (lees)plezier bij kinderen.

Iedere ouder krijgt een oudermap waarin de bijeenkomsten staan beschreven, de oefeningen en praktijkopdrachten worden uitgewerkt en tips worden gegeven. Deze map kunnen de ouders tijdens en na de cursus gebruiken als naslagwerk.
Aan het einde van de cursus ontvangen de ouders een certificaat.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Uitbreiden van het gebruik van Verteltassen binnen de school met de hulp van ouders in het Vertelhuisje In school wordt een Vertelhuisje ingericht.

Duur 4 bijeenkomsten

Inhoud en opbrengst Om het gebruik van de Verteltassen binnen de school uit te breiden met de hulp van de ouders en op die manier het educatief partnerschap vorm te geven, worden vier ouderbijeenkomsten van twee uur georganiseerd die gericht zijn op het werken met de Verteltassen in het Vertelhuisje. Tijdens deze ouderbijeenkomsten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functie van het Vertelhuisje binnen de Verteltasmethodiek, de interactie tussen ouders en kinderen bij het werken met de Verteltassen, aan het werken met het spelmateriaal uit de Verteltassen, aan interactief voorlezen, taalstimulering en aan de communicatie tussen ouders en kinderen. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Het opzetten en inrichten van een Vertelhuisje op school.
 • Het werken met een groepje kinderen met het Verteltasmateriaal.
 • Het interactie voorlezen uit de boeken in een Verteltas.
 • Het voeren van gesprekken met de kinderen.

Aan het einde van de cursus ontvangen de ouders een certificaat.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Het gebruik van de Verteltassen in de klas te stimuleren en verbeteren en daardoor het rendement van de Verteltas te vergroten.

Duur 2 inspiratielessen van een half uur per klas.

Inhoud en opbrengst Deze inspiratielessen zijn bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij:

 • het effectief gebruiken van materialen uit Verteltassen in de groep;
 • het door kinderen leren omgaan met de materialen uit Verteltassen;
 • het bevorderen van de uitleen en het werken met Verteltassen thuis.

Ouders kunnen uitgenodigd worden om mee te kijken en mee te doen met de inspiratielessen.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel De vaardigheden en de creativiteit van de ouders die aan de Verteltasbijeenkomsten meedoen vergroten en uitbreiden. Het gaat daarbij om talentontwikkeling, het opdoen van nieuwe inspiratie en ideeën en het leren van nieuwe technieken.

Duur 2 of meer praktische workshops van minimaal 2 uur.

Inhoud en opbrengst Het doel van deze workshops is om de vaardigheden en de creativiteit van de ouders die aan de Verteltasbijeenkomsten meedoen te vergroten en uit te breiden en ze te inspireren met nieuwe ideeën. Tijdens deze workshops maken de ouders kennis met nieuwe handvaardigheidstechnieken naar keuze en met nieuwe ideeën om uitdagend en vernieuwend spelmateriaal voor de kinderen te ontwikkelen. Voorbeelden van technieken en vaardigheden die gebruikt kunnen worden bij de workshops:

 • Haken en breien van poppen
 • Handpoppen maken
 • Sokpoppen maken
 • Punchen
 • Figuurzagen
 • Weven
 • Schilderen
 • Appliqueren
 • Borduren
 • Boetseren met Silk Clay

Ook andere technieken en vaardigheden kunnen op aanvraag aangeboden worden.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Het aanbieden van de thema’s uit de VVE-programma’s van de (voor)school aan de ouders en het koppelen van de thema’s aan de Verteltas.

Duur Maandelijkse bijeenkomsten van een uur.

Inhoud en opbrengst Tijdens deze themabijeenkomsten worden de thema’s uit de VVE-programma’s van de (voor)school gekoppeld aan het werken met de materialen uit de Verteltas. Ouders krijgen handreikingen over wat zij rondom een thema thuis met hun kind kunnen doen en oefenen verschillende spelvormen en taalactiviteiten. Laagdrempelige en praktische activiteiten worden gekoppeld aan een inhoudelijke activiteit met een onderwijsondersteunend karakter. Zo komen thema’s die op school worden behandeld ook in de thuissituatie terug en worden ouders gestimuleerd om betrokken te zijn bij het leerproces van hun kind. Afhankelijk van het thema worden ook opvoedingsondersteunende onderwerpen met de ouders behandeld.

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Doel Het geven van uitleg over de doelen, werkwijze, de integratie en implementatie van de Verteltasmethode.

Duur Op aanvraag.

Inhoud en opbrengst Voor geïnteresseerden die overwegen om te (gaan) werken met Verteltassen biedt het Kenniscentrum voorlichtingspresentaties waarin uitleg wordt gegeven over de werkwijze van de Verteltassen en de manier waarop de Verteltasmethode te integreren is in de praktijk van de opdrachtgever. Bij de presentatie besteden we aandacht aan de inhoud van de methode, de doelen en de verschillende toepassingen vanuit het Kenniscentrum. Aan het einde van de presentatie kunnen de deelnemers beoordelen of de Verteltasmethode past bij hun eigen praktijk.

Belangstelling? Neem dan contact met ons op voor een maatwerk offerte.

Het Handboek en Startpakket zijn alleen te koop in combinatie met een begeleidingstraject. In het Handboek staan praktische en doelmatige adviezen en materialen, die ouders en professionals helpen bij de uitvoering van de methode. Het startpakket is een map bestaande uit verschillende praktische materialen en hulpmiddelen om te gebruiken bij het maken van de Verteltassen.