• VT-2
“Het is een feest om aan dit project mee te werken. De ouders zijn erg betrokken en enthousiast. De ondersteuning en de inhoudelijke kennis zijn inspirerend. En we genieten enorm van het resultaat!”
Leerkracht

Onderzoeken

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar praktijkervaringen met de Verteltasmethode en de effectiviteit van de methode. Uit de onderzoeken blijkt dat de kracht van de Verteltassen zit in de laagdrempeligheid van de activiteiten die, niet alleen het Nederlandse taalgebruik stimuleren, maar ook de maatschappelijke participatie en ouderbetrokkenheid vergroten. Daarnaast levert de Verteltas volgens de onderzoekers een duidelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de woordenschat en de taalvaardigheid. Bij deze voorbeelden van een aantal onderzoeken:

Van Haperen, K. (2013). Het effect van een Verteltascursus op hoe ouders woordenschat ontwikkelen (Masterscriptie, Universiteit van Amsterdam, Nederland).

In deze scriptie, onder begeleiding van  prof. dr. Folkert Kuiken en dr. Sible Andringa van de UvA, is onderzocht of de Verteltas effect heeft op de manier waarop ouders de woordenschat van hun kinderen stimuleren. Hiervoor werden gezinnen geselecteerd, waarin minstens één ouder het Nederlands als tweede taal had en één kind in de voorschool, groep 1 of 2 of begin groep 3 van de basisschool zat. Een groep ouders kregen instructie over hoe ze met Verteltassen woorden aan hun kinderen konden leren. De andere groep kreeg geen instructie. De twee groepen ouders werden vergeleken aan de hand van vragenlijsten en filmopnamesUit het onderzoek van Van Haperen is gebleken dat de Verteltasmethode ouders een belangrijke stimulans geeft om meer betrokken te zijn bij hun kinderen. De Verteltasbijeenkomsten zorgen er samen met de inhoud van de Verteltassen voor dat ouders meer en bewuster met hun kinderen communiceren en activiteiten met hen uitvoeren, die de ontwikkeling van hun woordenschat stimuleren. Deze activiteiten sluiten aan op hoe woorden in de klas aangeleerd worden. Zo stimuleren de Verteltassen een rijker en gevarieerder taalaanbod thuis. Daarnaast blijken de Verteltassen bij te dragen aan de interesse die ouders in hun kinderen tonen. Ouders gaven tijdens het onderzoek aan dat de Verteltassen voor hen een stok achter de deur zijn. Wanneer zij een Verteltas van school  mee naar huis krijgen, voelen zij zich aangespoord om er thuis mee aan de slag te gaan samen met hun kind.

Rouah, H., Korthals Altes, P. & Wijland, Y. (2012). Eindversie rapport quick scan Kenniscentrum Verteltassen. Forum & DGV Holding

Het instituut voor multiculturele kennisontwikkeling Forum en DGV Holding hebben in 2012 onderzoek uitgevoerd naar de methodiek, uitvoering en organisatie van de projecten van het Kenniscentrum Verteltassen. Deze quick scan vond plaats in het kader van een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestart onderzoek naar de kwaliteit en duurzaamheid van integratieprojecten. De projecten werden getoetst op het gebied van methodiek en uitvoering, samenwerking met andere partners en meting van resultaten. Daarnaast werden er aanbevelingen gedaan voor verduurzaming. Aan de hand van interviews met de bij het Kenniscentrum Verteltassen betrokken bestuurders, beleidsmedewerkers, uitvoerders, financiers en/of andere betrokkenen werd onderzocht wat de (meer)waarde van het Kenniscentrum Verteltassen en de Verteltasmethode is.

Verteltasprojecten: prachtige methodiek met een zeer aantrekkelijk product
“De kracht van de Verteltassen zit in de laagdrempeligheid van de activiteiten die, op basis van vrijwillige deelname, niet alleen de Nederlandse conversatie bij ouders stimuleert maar ook de (maatschappelijke) participatie en ouderbetrokkenheid bij school. De ouders (en kinderen) zijn trots op het zichtbare en tastbare product van de tas, maar ook op de positieve bijdrage die zij leveren aan de school en de ontwikkeling van hun kind. De methodiek slaat, volgens bijna alle geïnterviewden, aan en wordt door vrijwel alle deelnemers omarmd. Uit de gesprekken kwam een groot enthousiasme naar voren en de aanwezigheid van Verteltassen werd alom geprezen”.
En uit de conclusie: “Verteltassen is een prachtige methodiek met een zeer aantrekkelijk product”.
Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de quick scan is er bij het Kenniscentrum Verteltassen een proces op gang gebracht. Een proces van professionaliseren, van eigen roldefiniëring, van nadenken over en actie tot verduurzaming.

Blok-Brommeijer, I., Doorn-Busard, I. van & Kooij-Bos, M. van der (2009). Woordenschatuitbreiding en de Verteltas. Afstudeeronderzoek voor de Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede.

In dit korte onderzoek werd bekeken of kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 specifieke woorden uit de Verteltassen bijleerden, wanneer ze er thuis met hun ouders mee werkten. Een groep van bijna 70 kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 werd hiervoor uitgekozen. Uit het experiment kwam dat er bij 99% van de kinderen significante woordenschatuitbreiding plaatsgevonden had. Volgens de onderzoekers levert de Verteltas daarom een duidelijke bijdrage aan de woordenschatontwikkeling. Bij deze resultaten worden door de onderzoekers wel een aantal kanttekeningen geplaatst: zo speelt het taalvermogen van individuele leerlingen een rol en is de score afhankelijk van de tijd die men in het oefenen met de Verteltas heeft gestopt.

Haperen, K. van (2012). Verslag bij een stage op 1e Katholieke Montessori Basisschool voor de master Nederlands als tweede taal, Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek werd gekeken of de Verteltas een bijdrage kan leveren aan: de woordenschatontwikkeling van NT2-kinderen uit de onderbouw; het vergroten van hun algemene taalvaardigheid en het enthousiasmeren van deze kinderen voor het werken met de Verteltas en/of het lezen van boeken. Hiervoor werden NT2-kinderen uit de onderbouw van een basisschool één tot drie keer per week uit de klas gehaald en meegenomen naar het Vertelhuisje: een plaats in de school waar met de Verteltas gewerkt kan worden. In het Vertelhuisje werden met Verteltassen lessen uitgevoerd door een stagiaire van de master NT2. Voorafgaand aan de lessen werd gekeken naar hoeveel woorden van een bijbehorende doelwoordenlijst de kinderen actief en passief beheersten. Na afloop van de lessen werd vervolgens bepaald of kinderen 80 procent van de woorden van de doelwoordenlijst actief kenden.
Uit de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de Verteltassen gebruikt kunnen worden als hulpmiddel bij het doen van effectieve woordenschatlessen. Bovendien, lukte het bij 90% van de kinderen om hen enthousiaster te maken voor het werken met en het lezen van boeken.

Havermans, F. (2009). Wat zit er in de tas? Een effectstudie naar het Verteltasproject.
(Scriptie Duale Master NT2. Universiteit van Amsterdam).

Suijkerbuijk, E. en Kuiken, F. (2010) Lezen buiten schooltijd. (Onderzoek naar de leesbevordering. Universiteit van Amsterdam).

Een effectstudie naar het Verteltasproject op een basisschool te Amsterdam door een NT2-masterstudent van de Universiteit van Amsterdam. De belangrijkste vraag was of de Verteltas effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. Bij het meten van enig effect van het Verteltasproject is tevens gekeken naar het effect van de Verteltas op woordenschat(onderwijs), interactief voorlezen en ouderparticipatie. Op basis van observaties, videomateriaal op school en thuis, en is de onderzoeksvraag beantwoord.
In totaal ging het daarbij om ongeveer 120 leerlingen. In groep 1 tot en met 4 kregen de kinderen twee keer per jaar een Verteltas mee naar huis. In de schakelklas was het gebruik intensiever; deze leerlingen kregen elke maand een Verteltas mee naar huis. Elke klas heeft eens in de drie weken een tas in de klas.
Uit de toetsresultaten van de schakelklasleerlingen (woordenschattoetsen en de TAK) bleek dat de woordenschat na het werken met de Verteltas duidelijk is uitgebreid. Ook groeit de ouderbetrokkenheid aanzienlijk. De Verteltas zorgt voor een ingang en hierdoor is het gemakkelijker voor ouders om betrokken te raken bij de school. De deelnemers aan het onderzoeken gaven aan dat een sterk punt van de Verteltas is dat het om leuk en aantrekkelijk materiaal gaat waarbij de lessen tot leven komen. Het is handzaam en concreet materiaal om aanvullend in te zetten. Het is een waardevol project voor ouders, kinderen en het team op school.